X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Zakelijk" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


De dwangsom

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Ziza Ziza Auteur op infoyo sinds
18 December 2009


Bekijk het profiel van Ziza
Datum: 25-10-2010
Auteur: Ziza
De dwangsom is een indirecte executiemiddel. De onwillige schuldenaar wordt bewogen aan zijn verplichtingen te voldoen. Het is een door de rechter bepaalde geldsom die een veroordeelde krachtens een rechterlijke uitspraak verbeurt voor het geval hij niet aan een hoofdveroordeling voldoet. Aan de hand van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo van 29 juni 2010 ga ik in op het thema dwangsommen. Als eerste wordt kort ingegaan op een aantal kenmerken hiervan.

De dwangsom in het personen- en familierecht


Voordat ik op de behandeling van de kern van de uitspraak inga, is het belangrijk uit te weiden over de vraag of dwangsommen wel in het personen- en familierecht passen. In beginsel kan geen dwangsom worden opgelegd aan handelingen die persoonsgebonden zijn, zoals het in het personen- en familierecht vaak het geval is. Verplichtingen zoals trouw zijn of een gezinsleven moeten onderhouden (het zogenoemde “familylife) zijn niet af te dwingen op straffe van een dwangsom. Dit is in strijd met de aard van de verplichting. Bij vermogensrechtelijke plichten zoals het verdelen van de boedel waar het bijvoorbeeld om goederen gaat, de alimentatieverplichting en dergelijke is dit wel mogelijk. Wel moet er in de familierechtelijke situatie in ieder geval rekening worden gehouden met de verhouding van de partijen tot elkaar en de omstandigheden van het specifieke geval. In een verhouding of relatie ?waarbij een kind betrokken is moet er worden beslist met het oog op de bescherming van de belangen van het kind. Als het gaat om bijvoorbeeld, het derven in het levensonderhoud van het kind, dan lijkt het mij wel belangrijk om de betalende partij voldoende te “prikkelen” om de verplichting na te komen. Als er sprake is van een situatie waarin de betrokkenen twee volwassenen zijn, is het niet zo dwingend om stil te staan bij de vraag of er wel of niet een dwangsom opgelegd moet worden. Beide partijen zijn immers gelijkwaardig aan elkaar. Hooguit kan er aandacht worden besteed aan de hoogte van de som en dergelijke. Bovendien heeft de rechter dit ook voor mogelijk verklaard in een uitspraak in 1960.

Rechtbank Almelo, 29 juni 2010, LJN: BM9864

In casu ging het over het nakomen van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot een scheiding en deling van de gemeenschap. Het leggen van een dwangsom is hier wel mogelijk en goed in te denken omdat het ten eerste om volwassenen gaat die gelijk zijn. Bovendien gaat het voornamelijk om vermogensrechten, namelijk om schulden bij de bank, schadevergoeding en kosten van de procedure. Kortom, geldelijk belang. Een dwangsom bij het niet voor de nakoming van deze overeenkomst lijkt mij niet misplaatst.
De eiseres heeft gevorderd, de gedaagde te veroordelen tot nakoming binnen twee dagen na de betekening van de vonnis op straffe van een dwangsom van €200 per dag. De voorzieningenrechter heeft deze termijn verlengd en er 14 dagen van gemaakt en de dwangsom gematigd tot een bedrag van €50 per dag. De rechter beslist wat de hoogte of tijdseenheid is van de dwangsom. Hij heeft een discretionaire bevoegdheid. Wel zijn er een aantal punten die meestal worden meegewogen in de beslissing hieromtrent. Dit zijn onder andere de spoedeisendheid, waarde van de hoofdveroordeling, de draagkracht van de schuldenaar, of deze zich standvastig gaat verzetten tegen de nakoming of niet, de belangen en omstandigheden van beide partijen en de efficiëntie van de dwangsom als pressiemiddel. Deze factoren meegomen is het bedrag mijns inziens goed gekozen. Spoed heeft de betaling van de twee bankschulden zeker omdat ze, met de rente inbegrepen, hoog kunnen oplopen. Het loont wel om de schulden zo snel mogelijk af te lossen. Bovendien is het zo dat bij één van de schulden de eiseres zelf meebetaalt. Waarom zou de gedaagde dan met zijn betaling moeten wachten? De eiseres heeft ook een groot belang, namelijk zorgdragen dat haar financiële positie niet verslechterd. Over de draagkracht van de schuldenaar is niet veel bekend en kan ik me daarom niet over uitlaten. Wel is de efficiëntie van de dwangsom hoog gezien de waarde van de hoofdveroordeling. Als het bedrag per dag €50 is, dan is dat per maand €1400. Aan de twee schulden is de schuldenaar als beide aflossingen per maand op hetzelfde bedrag worden geschat, ongeveer €450 à €500 per maand kwijt. Het zou voor de gedaagde gunstiger zijn om deze schulden af te lossen in plaats van de dwangsommen te betalen. Dit maakt de dwangsom een zeer efficiënt middel. Bovendien lijkt de gedaagde zonder al te veel problemen de verplichting te willen nakomen omdat hij de opgelopen achterstanden, naar eigen zeggen, inmiddels heeft ingehaald. De matiging van de dwangsom is een redelijke zet van de voorzieningenrechter. Wat ook correct is, is dat de rechter zich in zijn beslissing niet heeft laten leiden door de gevorderde schadevergoeding. Dit is conform artikel 611a lid 1 Rv. Hij heeft immers de schadevergoeding afgewezen en toch de dwangsom verminderd. Al met al concludeer ik dat dit een mooie uitspraak is.

Lijfsdwang
Voorts is het interessant een uitstapje te maken naar het thema lijfsdwang welke ook,net als de dwangsom, een indirecte executiemiddel is. Stel dat de eiseres in plaats van een dwangsom, de lijfsdwang zou vorderen. Zou het mogelijk zijn? Volgens een recente uitspraak kan lijfsdwang slechts aan de orde komen als aannemelijk wordt gemaakt dat andere dwangmiddelen geen effect hebben gesorteerd en het belang van de schuldeiser toepassing van lijfsdwang rechtvaardigt. Belangrijk is dat gedaagde door een dwangsom niet op een andere gedachte kan worden gebracht en dat de kans dat hij zal nakomen klein is. In bovengenoemde zaak zou een vordering tot lijfsdwang voorbarig zijn omdat de opgelegde dwangsom wel efficiënt is en zal baten en de gedaagde juist wel aangeeft de verplichting na te komen. aanstalten doet om na te komen. Pas als niet wordt voldaan aan de opgelegde verplichting en ook de dwangsom niet wordt betaald of oninbaar is kan lijfsdwang worden aangevraagd.

1.A.W.Jongbloed, De privaatrechtelijke dwangsom, Nijmegen: Ars Aequi 2007
2.A.W.Jongbloed, Executierecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 33
3. HR 23 december 1960, NJ 1961, 86
4.Rb Assen 8 juni 2010, NJF 2010/276

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl